Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-15

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-02

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczony materiał filmowy nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Materiał został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

 • Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo, niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.
 • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 2024-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy.warszawa-zach@policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 724 32 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach jest podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl, telefon: 47 724 32 53.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna

 

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Siedziba Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zs. w Starych Babicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Warszawskiej 276 w Starych Babicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, numerem na budynku od ul. Piłsudskiego oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.


Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach podlegają trzy Komisariaty Policji i trzy Posterunki Policji:

 1. Komisariat Policji w Błoniu, ul. Jana Pawła II 2, 05-870 Błonie,
 2. Komisariat Policji w Łomiankach, ul. Warszawska 87, 05-092 Łomianki,
 3. Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
 4. Posterunek Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku, ul. 3 Maja 45, 05-080 Izabelin,
 5. Posterunek Policji w Kampinosie, ul. Szkolna 1, 05-085 Kampinos,
 6. Posterunek Policji w Lesznie, Al. Wojska Polskiego 23A, 05-084 Leszno.


Przy wejściu głównym do budynku Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach nie ma schodów. Przy drzwiach wejściowych do komendy po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.

W hallu głównym znajduje się poczekalnia i punkt obsługi interesantów. Punkt obsługi interesantów znajduje się na wprost wejścia, które dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się na wózku. Personel punktu obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny pracujący w sieci wewnętrznej. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wejście na teren komendy odbywa się w asyście wyznaczonego policjanta lub pracownika Policji, który odbiera gości z punktu obsługi interesantów i kieruje do wyznaczonego miejsca. Przejście z punktu obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest zakodowanymi drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów umożliwia policjant pełniący dyżur w punkcie obsługi interesantów. Jest on dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie od punktu przyjęć interesantów. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na placu parkingowym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

U oficera dyżurnego KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach jest możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.Komisariat Policji w Błoniu

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Jana Pawła II 2 w Błoniu i oznaczona jest nazwą ulicy, numerem na budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przy wejściu głównym do budynku są schody, po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon. Przed drzwiami wejściowymi jest podjazd dla wózków.

W hallu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt przyjęć interesantów. Personel punktu przyjęć interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu przyjęć interesantów i poruszają się po terenie komisariatu w obecności policjanta lub pracownika Policji.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia, jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowegow Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.


 

Komisariat Policji w Łomiankach

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Warszawskiej 87 w Łomiankach i oznaczona jest nazwą ulicy, numerem na budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przy wejściu głównym do budynku nie ma schodów, jest jeden stopień. Po prawej stronie od głównych drzwi znajduje się podjazd dla wózków. Przed wejściem po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.

W hallu głównym na wprost wejścia znajduje się punkt przyjęć interesantów. Personel punktu przyjęć interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu przyjęć interesantów i poruszają się po terenie komisariatu w obecności policjanta lub pracownika Policji.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia, jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowegow Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.Komisariat Policji w Ożarowie Mazowieckim

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim i oznaczona jest nazwą ulicy, numerem na budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przy wejściu głównym do budynku są schody. Nie ma podjazdu dla wózków.

W hallu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel punktu obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie komisariatu w obecności policjanta lub pracownika Policji.

W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowegow Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.


 

Posterunek Policji w Kampinosie

Siedziba posterunku znajduje się na ul. Szkolnej 1 w Kampinosie i oznaczona jest nazwą ulicy, numerem na budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Jednostka nie jest czynna całodobowo. Przy wejścu głównym do budynku są schody. Po lewej stronie od wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/videodomofon (możliwość połączenia z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach).

W hallu głównym na wprost wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel punktu obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie posterunku w obecności policjanta lub pracownika Policji.

W budynku nie ma windy. W budynku jest toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Vis a vis posterunku znajduje się ogólnodostępny parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowegow Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w posterunku.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.


 

Posterunek Policji w Lesznie

Siedziba posterunku znajduje się na Al. Wojska Polskiego 23A w Lesznie i oznaczona jest nazwą ulicy, numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Jednostka nie jest czynna całodobowo. Przy wejściu głównym do budynku są schody oraz podjazd dla wózków. Przy furtce ogrodzeniowej znajduje się dzwonek przywoławczy/videodomofon (możliwość połączenia z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie posterunku w obecności policjanta lub pracownika Policji.

W budynku nie ma windy. W budynku jest toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Vis a vis posterunku znajduje się ogólnodostępny parking z miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowegow Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w posterunku.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

 

 

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie dostępności

Realizując ustawowe zadania Policja nie ogranicza się jedynie do obiektów własnych jednostek, wykonuje je również w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, świadka, zgłaszającego interwencję. Dane kontaktowe do jednostek Policji oraz dzielnicowych w tym kontakt sms/mms udostepniono na stronie www oraz w aplikacji MOJA KOMENDA - wyszukiwanie po adresie. Policja korzysta z pomocy innych instytucji i podmiotów w przypadkach utrudnionego dostępu lub kontaktu z osobą.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry