Pozwolenia na broń - Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń dla osób fizycznych

Komendant Stołeczny Policji wydaje pozwolenia na broń palną osobom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie powiatu warszawskiego, grodziskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, wołomińskiego, mińskiego, nowodworskiego oraz warszawskiego zachodniego.

Pozwolenia na broń palną wydawane są w szczególności w celach:

  • ochrony osobistej, osób i mienia,
  • łowieckich,
  • sportowych,
  • rekonstrukcji historycznych,
  • kolekcjonerskich,
  • pamiątkowych,
  • szkoleniowych

po udokumentowaniu przez osobę ubiegającą się, ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia w danym celu (art. 10 ust. 2 ustawy o broni i amunicji  z dnia 21 maja 1999 r. Dz. U. z 2012 r. poz.576 t.j.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać TUTAJ lub w Wydziale Postępowań Administracyjnych KSP, ul. Nowolipie 2 (wejście od ulicy Nowolipki) w godzinach pracy Wydziału lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta WPA KSP w poniedziałki w godz. 13-18 oraz od wtorku do czwartku w godz. 10-14.

Pozwolenia na broń dla przedsiębiorców

Zasady przydzielania broni palnej przez Komendanta Stołecznego Policji dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie
i formach określonych w koncesji.

 

I. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń, umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).

2. Oświadczenie, z którego wynika, że ubiegający się o broń przedsiębiorca posiadający koncesję Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określającą zakres i formy ich prowadzenia będzie chronił obiekt, który podlega obowiązkowej ochronie.
3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 245, poz. 1462 ze zm.).

4. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia.

II. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń nie umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).

2. Dokument regulujący m. in.:

- charakter (rodzaj) chronionego obiektu,

- analizę stanu potencjalnych zagrożeń,

- dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym stan etatowy, rodzaj i ilość uzbrojenia oraz sposób zabezpieczenia broni i amunicji,

- zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu.

3. Zasady organizacji ochrony, które muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę.
4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 245, poz. 1462 ze zm.).

5. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób
i mienia.

6. Wykaz  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających dopuszczenie do wykonywania zadań  z bronią.

 


 

III. Ochrona osób:

 

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).

2. Dokument regulujący zasady organizacji ochrony osób (konkretnego kontraktu lub ogólne zasady realizacji ochrony) z których wynikają zasady przechowywania broni w trakcie wykonywania usługi, liczbę i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi, postępowanie pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni poza chronionym obiektem w rozumieniu przepisów art. 25 KK . Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).
3. Zasady organizacji ochrony, które  muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę.
4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 245, poz. 1462 ze zm.).

5. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia.

6. Wykaz  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających dopuszczenie do wykonywania zadań  z bronią.

 

IV. Ochrona konwojowanych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych:


1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).

2. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób
i mienia.

3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 245, poz. 1462 ze zm.).

4. Dokument regulujący zasady organizacji konwojów obowiązujący w danej firmie. Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie
z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) ze szczególnym uwzględnieniem postanowień przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166 poz.1128 ze zm.)

5.  Wykaz  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających dopuszczenie do wykonywania zadań  z bronią.


V. Grupy interwencyjne:

1 Aktualna koncesja wydana przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).

2. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w  rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 2011 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. Nr 245, poz. 1462 ze zm.).

3. Dokument regulujący zasady organizacji pracy grupy interwencyjnej obowiązujący w danej firmie z których wynikają:

- zasady przechowywania oraz wydawania broni na potrzeby grup interwencyjnych, w tym uwzględniające tryb przekazywania broni poszczególnym zmianom w trakcie wykonywania usługi,
- liczba i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi w kontekście liczby sektorów obszarów lub stref wykonywania usług przez uzbrojoną grupę interwencyjną,
- zasady postępowania pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni
w chronionym obiekcie,

- zasady postępowania pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni poza chronionym obiektem w rozumieniu przepisów art. 25 KK, przez  grupy interwencyjne,
- algorytmy podejmowania interwencji w typowych sytuacjach kryzysowych (napad, włamanie itp.)

Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie
z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).

4. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia z których wynika konieczność ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną (co najmniej jedna aktualna umowa z której wynika konieczność wykonywania ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną w danym sektorze, obszarze lub strefie).

5.  Wykaz  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających dopuszczenie do wykonywania zadań  z bronią.


 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. 2006 poz.1635), wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć stosowne należności tytułem opłat
i kosztów postępowania administracyjnego:

  • 1193,00 zł za pozwolenie na broń dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

Opłaty na konto Urzędu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2013
Data modyfikacji : 07.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry