Nabór 2021 - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Nabór 2021

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

w 2021 roku

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • 23 lutego 2021 r.
 • 20 kwietnia 2021 r.
 • 13 lipca 2021 r.
 • 15 września 2021 r.
 • 3 listopada 2021 r.
 • 30 grudnia 2021 r.

DO NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W WARSZAWIE

Przyjęcia do pozostałych jednostek i komórek organizacyjnych w garnizonie stołecznym
uzależnione będą od potrzeb kadrowych

 

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto
w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne
 i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów
o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW:

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP
Al. Solidarności 126
01-195 Warszawa

poniedziałek     godz. 08.00-19.30
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

 

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
ul. Jagiellońska 26 B

wtorek              godz. 09.00-15.00
czwartek           godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
ul. Kościelna 3

poniedziałek     godz. 10.00-13.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/17

wtorek              godz. 10.00-14.00
środa               godz. 10.00-14.00
czwartek           godz. 10.00-14.00
piątek               godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
ul. Bartniaka 19

wtorek              godz. 09.00-15.00
czwartek          godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
ul. Wileńska 43A

wtorek              godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. I.J. Paderewskiego 3

wtorek              godz. 10.00-12.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
ul. J.I. Kraszewskiego 8

poniedziałek     godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
ul. Pułaskiego 7A

środa               godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach
ul. Warszawska 272

wtorek              godz. 10.00-12.00

 


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),                        
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej policja.waw.pl (dokumenty do pobrania) lub w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej ( praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP Al. Solidarności 126 w Warszawie
  tel.: +48 47 723-24-30, +48 47 723-24-49,+48 47 723-24-51, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59

Informujemy:

dla kandydatów Komendy Stołecznej Policji

organizowane są próbne testy sprawności fizycznej.

W celu umówienia się na termin przedmiotowych testów należy skontaktować się

z pracownikami Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP pod numerami telefonów:

47 72 32-449

47 72 32-451

47 72 32-453

47 72 32-459

47 72 32-430

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

2

3

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

160

 

Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji,dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

7

 

 

Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2

Prawo jazdy kategorii „B”

6

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2

4

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2

2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

2

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Metryczka

Data publikacji : 19.02.2021
Data modyfikacji : 19.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry