Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00.

Skargi na działalność Policji należące do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach można wnieść za pośrednictwem:

1. Urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres: 

    Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

    05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276

2. Faksu na numer: 47 724 32 08

3. E-mail: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, bowiem zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

-      imię i nazwisko skarżącego;

-      dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);

-      dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
telefon: (22) 551 77 60, (22) 551 78 11
centrala: (22) 551 77 00

 

Strona główna RPO: www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://
www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 29.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry