Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status Prawny

Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach z dnia 14 czerwca 2017 r. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach podlega :

1. Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. zwierzchnictwu Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem:

a. spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b. wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach określają:

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Gromek-Oćwieja
do góry